Register Forgot Password | Login   Your Cart

เครื่องช่วยฟัง
  Product List 2016
  Starkey
  Oticon
ประสาทหูเทียม
เครื่องมือแพทย์
Batteries and Accessories
Halo
หมวด : เครื่องช่วยฟัง

คุณสมบัติของเครื่องช่วยฟัง Z Series แบ่งตามคุณภาพเสียงและระดับเทคโนโลยี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยฟังรุ่น  Halo
ยี่ห้อ  Starkey ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อช่วยขยายเสียงสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรงมาก  และเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน
ผ่านทางการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย  ได้แก่  โทรศัพท์มือถือ  แท็บเล็ต  และเครื่องเล่นเสียงชนิดพกพา

คุณลักษณะทั่วไป
 เครื่องช่วยฟังรุ่น Halo  เป็นเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบไร้สาย ผลิตโดยบริษัท Starkey ประเทศสหรัฐอเมริกา
แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ i110, i90 และ i70  ซึ่งในแต่ละรุ่นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบทัดหลังหู (BTE) และ 2) แบบทัดหลังหูขนาดเล็กที่มี
ภาคแปลงสัญญาณเสียงอยู่ในช่องหู ( Receiver-in--canal หรือ RIC ) 

คุณสมบัติที่สำคัญ

ศาสตร์แห่งความเรียบง่าย กับเครื่องช่วยฟังที่สร้างมาเพื่อ iPhone

เครื่องช่วยฟังรุ่น Halo ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการได้ยินให้ฟังได้ง่ายขึ้น  และทำให้คนไข้พึงพอใจ
ในการรับฟังเสียงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามความ
ต้องการมากขึ้น  ทั้งนี้บริษัทสตาร์กี้ได้นำเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง
ที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก  
ทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์ที่หลากหลายพร้อมๆกัน  ได้แก่
 ประสิทธิภาพการทำงาน (performance)  คุณสมบัติที่ตรงตาม
ความต้องการส่วนบุคคล (personalization)  ความสะดวกในการ
ปรับเครื่องด้วยตัวเอง (convenient control)  และการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์สื่อสาร (connectivity) 
ตําแหน่งร้านสตาร์บัค เป็นโปรแกรมสตาร์บัค
(Starbuck® memory) ไว้  เครื่องช่วยฟังจะเปลี่ยนเป็น
โปรแกรมนี้อัตโนมัติเมื่อคนไข้เดินเข้าไปที่ร้านสตาร์บัค

 • การปรับเสียงสำหรับการฟังในรถยนต์แบบอัตโนมัต
 • คนไข้สามารถบันทึกเสียง  ฟังซ้ำ  และส่งอีเมล์เสียงที่ บันทึกไว้จากโทรศัพท์ได้
 • คนไข้สามารถใช้ฟังก์ชัน Siri® ในการอ่านอีเมล์และ ข้อความให้ฟังผ่านเครื่องช่วยฟังได้
 • ใช้โทรศัพท์ iPhone สำหรับเป็นรีโมทปรับความดังและ โปรแกรมของเครื่องช่วยฟังได้

เทคโนโลยีทรูลิงค์

Halo เป็นเครื่องช่วยฟังที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่น และได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม ในรูปแบบทัดหลังหูขนาดเล็กที่มีภาคแปลงสัญญาณเสียงอยู่ในช่องหู ( RIC )  พร้อมทั้งมีแอพพลิเคชั่น สำหรับปรับเครื่องช่วยฟัง  ที่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ใหม่เรียกว่า TruLink Hearing Control ซึ่งใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iPhone ของคนไข้  ดังนั้น  นอกจากคนไข้จะได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพสูง แล้วยังช่วยแก้ไขปัญหาการได้ยินได้ตรงตามความต้องการของคนไข้  เช่น 
 • สนทนาทางโทรศัพท์แบบไร้สายผ่าน iPhone
 • ให้เสียงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียกว่า Starkey Superior Sound™  และยังสามารถฟังเพลงหรือวิดีโอจาก iPhone, iPad และ iPod touch ได้
 • คนไข้สามารถปรับเสียง และระบุตำแหน่งสถานที่ในโปรแกรมความจำ (geotag) เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการและสถานที่ที่คนไข้ไป
 • การเปลี่ยนโปรแกรมอัตโนมัติตามตำแหน่งสถานที่ที่คนไข้เคยปรับไว้  ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าคนไข้บันทึก
 
   
คุณสมบัติพิเศษของทรูลิงค์

SoundSpace เป็นฟังก์ชันสำหรับให้คนไข้ปรับเสียงให้เหมาะสมตามลักษณะของเสียงในสิ่งแวดล้อม  โดยการแตะนิ้วลงบนหน้าจอโทรศัพท์และเลื่อนนิ้วไปยังตำแหน่งเสียงที่ต้องการ  คนไข้สามารถเลือกปรับโทนเสียงตามความถี่และความดังที่ต้องการได้  จากนั้นให้บันทึกเป็นโปรแกรมทรูลิงค์    เพื่อให้การฟังเสียงในแต่ละสถานการณ์มีประสิทธิภาพตามความต้องการของคนไข้มากที่สุด

TruLink Memories  คนไข้สามารถบันทึกโปรแกรม ทรูลิงค์ได้สูงสุด 20 โปรแกรม ด้วยฟังก์ชัน SoundSpace  โดยในแต่ละโปรแกรมจะถูกบันทึกและทำงานผ่านทางแอพพลิเคชัน  คนไข้สามารถตั้งชื่อโปรแกรมตามสถานที่หรือชื่อที่ต้องการได้นอกจากนี้คนไข้ยังสามารถระบุตำแหน่งสถานที่ (geotag) ในแต่ละโปรแกรมเสียงได้  จากจีพีเอส (GPS) ของโทรศัพท์ iPhone ได้  เพื่อให้ทราบว่าโปรแกรมเสียงนี้ใช้ในสถานที่แห่งใด  เมื่อคนไข้กลับไปยังสถานที่ที่ได้มีการบันทึกตำแหน่งไว้  เครื่องช่วยฟังจะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเสียงที่บันทึกไว้สำหรับสถานที่แห่งนั้นแบบอัตโนมัติ

 Remote Control  คนไข้สามารถใช้โทรศัพท์ iPhone เป็นเสมือนรีโมทคอนโทรล  ในการปรับความดังเสียง  และเปลี่ยนโปรแกรมเสียงของเครื่องช่วยฟังได้  โดยคนไข้สามารถมองเห็นรูปภาพของแท่งบอกสถานะได้จากหน้าจอโทรศัพท์  ทำให้ปรับได้ง่ายและทราบว่าต้องเลื่อนแถบความดังไปเท่าไหร่  จึงจะสามารถฟังเสียงได้พอดี
Live Microphone  ใช้สำหรับอัดเสียง  บันทึกเสียง  และส่งอีเมล์ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ได้  คนไข้สามารถเปิดฟังไฟล์เสียงได้ภายหลังในสถานที่ที่เงียบขึ้น หรือส่งไปให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินเพื่อช่วยแก้ปัญหาและในคำแนะนำด้านการฟัง
Pristine Audio Streaming  เครื่องช่วยฟังรุ่น Halo สามารถสตรีมเสียงจากโทรศัพท์ iPhone ได้  ไม่ว่าจะเป็นเสียงสนทนาทางโทรศัพท์  เพลง  และจากมีเดียต่างๆในโทรศัพท์  ทำให้คนไข้สามารถสื่อสารได้แบบไร้สายและฟังเสียงต่างๆได้ทุกที่และทุกเวลา  โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอื่นเพิ่มเติม

TruLink Adaptive Car Mode เป็นโหมดการฟังเสียงในรถยนต์  เครื่องช่วยฟังรุ่น Halo จะเปลี่ยนปรับลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในขณะขับรถยนต์ให้อัตโนมัติ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟังของคนไข้ในขณะขับรถให้ดียิ่งขึ้น
 
 เครื่องช่วยฟังรุ่น Halo ตอบสนองในสิ่งที่คนไข้ต้องการ

ฟังได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
 • ระบบ Binaural Spatial Mapping  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟังให้สบายขึ้นเมื่อมีเสียงดัง  และทำให้เสียงทุกเสียงมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
 • ระบบ Voice iQ™2  เป็นระบบลดเสียงรบกวนและรักษาประสิทธิภาพของเสียงพูด  เพื่อช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่มีเสียงรบกวน
สามารถฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในสถานการณ์ที่เสียงรบกวนมาก
 • Acuity Directionality™  เป็นระบบไมโครโฟนใหม่ล่าสุดที่ทำงานแบบอัตโนมัติพร้อมกันในหลายช่องสัญญาณเสียง ( multichannel adaptive directionality ) ช่วยให้การฟังเสียงพูดดีขึ้นในสถานการณ์ทฟังได้ยาก  
 • Speech ID  ช่วยค้นหาสัญญาณเสียงพูดแม้เสียงพูดนั้นอยู่ด้านหลังของคนไข้  
 • การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีทั้งสองอย่างข้างต้นนี้  ทำให้เสียงที่คนไข้ได้ยินมีความชัดเจนและประสิทธิภาพสูง  ช่วยให้คนไข้สามารถฟังเสียงพูดและร่วมสนทนากับผู้อื่นได้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวนมากที่สุด
 • นอกจากนี้ระบบไมโครโฟนที่ใช้  เรียกว่า Micro-Electronic Mechanical Systems (MEMs)  เป็นระบบไมโครโฟนเดียวกันกับที่ใช้ในโทรศัพท์ iPhone
ฟังสบาย เสียงไม่เพี้ยน แม้ในสถานการณ์ที่มีเสียงดัง
 • ระบบ ISO-Clear Compression  เป็นระบบขยายเสียงที่ช่วยให้การฟังเสียงตรงตามความต้องการของคนไข้มากที่สุด  โดยทำให้เสียงพูดที่เบายังคงได้ยินโดยไม่รบกวนเสียงที่เข้ามาดังกว่า  ในขณะที่เสียงดังได้รับการปรับให้ลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม  และยังคงประสิทธิภาพของเสียงที่เบากว่าได้
บอกลาเรื่องเสียงหวีดรบกวน
 • PureWave Feedback Eliminator  เป็นระบบตัดเสียงหวีดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของบริษัทสตาร์กี้  เนื่องจากได้รับการออกแบบมาให้สามารถชี้เฉพาะ  แยกประเภท และกำจัดเสียงหวีดรบกวนที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์  ทำให้คนไข้สามารถฟังได้แบบไม่มีเสียงหวีดรบกวน ( feedback-free listening )

ป้องกันน้ำและขี้หูได้อย่างดี

 • HydraShield®2  เป็นระบบป้องกันความชื้นที่ทำด้วยวัสดุเคลือบผิวแบบนาโน  ซึ่งใช้เคลือบที่ตัวเครื่องช่วยฟังรุ่น Halo  สำหรับป้องกันน้ำ  ขี้หู  และคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพลิดเพลินไปกับทุกการสนทนา
 • Spectral iQ  เป็นระบบช่วยเพิ่มความสามารถในการได้ยินตามเวลาที่เสียงเกิดขึ้นจริง (Real-time Audibility) โดยการค้นหาสัญญาณเสียงพูดความถี่สูง ( high frequency speech cues )  แล้วสร้างขึ้นใหม่ในช่วงความถี่ที่ต่ำกว่า  ช่วยให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีและเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูดที่ความถี่สูง
มั่นใจกับการฟังในสถานที่จอแจ กับระบบลดเสียงรบกวนที่สามารถควบคุมได้ ( Active Noise Reduction )
 • Comfort Boost  เป็นฟังก์ชันลดเสียงรบกวนแบบพิเศษ  สำหรับให้คนไข้ปรับได้เองเมื่อต้องการเพิ่มคุณภาพเสียงในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวนมาก  เช่น  ร้านอาหาร  หรือบริเวณที่จอแจ
ระบบช่วยการปรับตัวสำหรับคนไข้ใหม่
 • Auto Experience Manager  เป็นตัวช่วยจัดการปรับระดับความดังเสียง  ที่ค่อยๆเพิ่มความดังเสียงขึ้นทีละน้อยสำหรับคนไข้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังเป็นครั้งแรก  ให้สามารถที่จะปรับตัวในการฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟังรุ่น Halo ได้
 
 คุณสมบัติของเครื่องช่วยฟังรุ่น Halo  ตามระดับเทคโนโลยี

 ความละเอียดของเสียง 16 channels 16 12 channels 12 8 channels 8
  ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเสียงพูดและ   ลด  เสียงรบกวน สามารถทำงานได้ในระดับสูงสุด (ระดับ 4)
สามารถทำงานได้ในระดับสูงสุด (ระดับ 3)
สามารถทำงานได้ในระดับสูงสุด (ระดับ 2)
  ระบบไมโครโฟนรับเสียง                   (Acuity Directionality) ปรับอัตโนมัติได้สูงสุด 16 channels

ปรับอัตโนมัติได้สูงสุด 12 channels

ปรับอัตโนมัติได้สูงสุด 8 channels

  ระบบแยกแยะและวิเคราะห์เสียง         (Acoustic Scene Analyzer) 5 ระดับ

3 ระดับ

2 ระดับ

  ระบบตัดเสียงหวีด ประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุด
  เทคโนโลยีทรูลิงค์

สามารถใช้ได้กับ TruLink Programmer, TruLink App และ Stream Boost สามารถใช้ได้กับ TruLink Programmer, TruLink App และ Stream Boost  สามารถใช้ได้กับ TruLink Programmer, TruLink App และ Stream Boost 

ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ

- Spectral iQ

Binaural Spatial Mapping

- 3D Speech Mapping

- Self Learning

- ISO-Clear Compression

- Swap Fit

- Auto Experience Manager

SoundPoint
 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
 

ü

üü

ü

ü

ü

ü
 

ü

üü

ü

ü

ü

ü
 
 การเลือกเครื่องช่วยฟังรุ่น Halo  ให้เหมาะสมตามรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน

 

คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องช่วยฟังรุ่น Halo i110, i90 และ i70

รูปแบบของเครื่องช่วยฟัง

BTE

RIC AP

RIC

รูปภาพประกอบ

 ระดับการได้ยินที่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้  (dB HL)

 


0 - 105 dB


0 – 110 dB


0 – 90 dB

มาตรฐานที่ทดสอบ ANSI / IEC

2 CC Coupler

Ear Simulator

2 CC Coupler

Ear Simulator

2 CC Coupler

Ear Simulator

ความดังสูงสุด (dB SPL)

120 - 131

123 - 134

123 - 130

131 - 138

115 - 120

125 - 130

ค่าเฉลี่ยของความดังสูงสุดที่ความถี่สูง (dB SPL)

110 - 120

-

116 – 123

-

108 - 116

-

กำลังขยายสูงสุด (dB)

64 - 70

67 - 74

60 - 70

69 - 78

50 - 60

61 - 70

ค่าเฉลี่ยของกำลังขยายสูงสุดที่ความถี่สูง (dB)

52 - 63

-

53 - 63

-

44 - 54

-

ช่วงความถี่ในการตอบสนอง (Hz)

100-7400

100-7400

100-5400

100-5400

100-7500

100-7500

กำลังขยายเสียงที่ทดสอบอ้างอิง (dB)

33 - 43

40 - 58

39 - 48

53 - 61

31 - 39

40 - 49

ค่าความเพี้ยนของเสียง(%)  

ความถี่ 500 Hz

ความถี่ 800 Hz

ความถี่ 1600 Hz

 

<5

<2

<1

 

<5

<2

<1

 

<3

<3

<3

 

<3

<3

<3

 

<3

<3

<3

 

<3

<3

<3

ระยะเวลาการใช้ถ่าน (วัน)

9 - 13

( เบอร์ 13 )

8 - 12

 ( เบอร์ 13 )

7 - 11

( เบอร์ 13 )

 << back
บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com