Register Forgot Password | Login   Your Cart

ความรู้ทั่วไป
ประโยชน์ของการผ่าตัดประสาทหูเทียมสองข้าง
ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability)
จดหมายข่าวประสาทหูเทียม
เราได้ยินอย่างไร
เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) คืออะไร?
เครื่องช่วยฟังแบบ open fit
ประสาทหูเทียม
การตรวจและทดสอบก่อนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
ผู้ที่เหมาะสมในการใช้ประสาทหูเทียม
ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) คืออะไร
ความก้าวหน้าของอุปกรณ์ที่ฝั่งภายในของประสาทหูเทียม

การตรวจและทดสอบก่อนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

การตรวจและทดสอบก่อนการผ่าตัด

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ หู คอ จมูก
   
 • ทดสอบทางด้านรังสีวิทยา ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีที สแกน-CT scan) และการถ่ายภาพด้วยเสียงสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (เอ็ม อาร์ ไอ-MRI)เพื่อดูความสมบูรณ์ของโครงสร้างหูชั้นในและประสาทหู
   
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ที่ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเห็นสมควร
การทดสอบด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

   การทดสอบทางด้านโสตสัมผัสวิทยา ประกอบด้วย
 • การทดสอบการได้ยิน
   
 • การทดสอบการทำงานของชั้นกลาง
   
 • ทดสอบการทำงานของประสาทหูและก้านสมอง
   
 • การประเมินและการใส่เครื่องช่วยฟัง การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการใส่เครื่องช่วยฟัง

    การทดสอบทางด้านการแก้ไขการพูด โดยประเมิน 

 • ความสามารถในการสื่อสาร- การพูด, การใช้ภาษามือ
   
 • การรับรู้คำศัพท์
   
 • การเข้าใจภาษา
   
 • การฟังเสียงคำพูด
   
 • การอ่าน
   
 • การเขียน
บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com