Register Forgot Password | Login   Your Cart

ความรู้ทั่วไป
ประโยชน์ของการผ่าตัดประสาทหูเทียมสองข้าง
ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability)
จดหมายข่าวประสาทหูเทียม
เราได้ยินอย่างไร
เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) คืออะไร?
เครื่องช่วยฟังแบบ open fit
ประสาทหูเทียม
การตรวจและทดสอบก่อนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
ผู้ที่เหมาะสมในการใช้ประสาทหูเทียม
ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) คืออะไร
ความก้าวหน้าของอุปกรณ์ที่ฝั่งภายในของประสาทหูเทียม

ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) คืออะไร

 


ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) เป็นการจัดกลไกการได้ยินให้ใหม่ เมื่อมีสูญเสียการได้ยินแล้วใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล การฝังประสาทหูเทียม ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ชนิดเดียว ซึ่งสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของประสาทการได้ยิน ซึ่งการทำงานแตกต่างจากเครื่องช่วยฟังโดยเครื่องช่วยฟังทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้น แต่ในคนที่ประสาทหูเสื่อมเซลล์ขนที่รับเสียงในหูชั้นในมีปัญหา หรือถูกทำลายทำให้เสียงที่ได้ยินผ่านเครื่องช่วยฟังขาดความชัดเจนถ้าเซลล์ขนในหูชั้นในถูกทำลายมากก็ยิ่งทำให้เสียงที่ได้ยินนั้นขาดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนการทำงานของประสาทหูเทียมนั้นสัญญาณเสียงส่งตรงไปยังประสาทการได้ยินโดยไม่ผ่านเซลล์ขนซึ่งมีปัญหาในหูชั้นใน

การฝังประสาทหูเทียม

การฝังประสาทหูเทียม สัญญาณเสียงส่งไปที่ประสาทการได้ยินโดยตรงโดยไม่ผ่านหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และเซลล์ขนที่มีปัญหาในหูชั้นใน

ลักษณะทั่วไปของประสาทหูเทียม

   1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Sound Processor)

   มีหน้าที่

 •  รับสัญญาณเสียงจากสิ่งแวดล้อม
   
 • แปลงสัญญาณเสียงเป็นระบบดิจิตอล 
   
 • ส่งสัญญาณเสียงที่แปลงเป็นระบบดิจิตอลแล้วผ่านไปที่อุปกรณ์นำเสียง (Transmitting Antenna)หรือ อุปกรณ์ติดศีรษะ (Headpiece)
   
 • อุปกรณ์ติดศีรษะและประสาทหูเทียมที่อยู่ข้างในถูกยึดติดกันโดยแม่เหล็ก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งอยู่ที่อุปกรณ์ติดศีรษะ อีกชิ้นหนึ่งฝังอยู่ที่กะโหลกศีรษะบริเวณหลังใบหู
 
 

   2. ประสาทหูเทียม (Implant)

   มีหน้าที่
 • แปลงสัญญาณระบบดิจิตอลที่มาจากอุปกรณ์แปลงสัญญาณให้กลับเป็นสัญญาณไฟฟ้า 
   
 • ส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านเส้นลวดเล็กๆ ไปยังสายอิเล็คโทรด (Elecetrode) ซึ่งฝังอยู่ในหูชั้นใน
 
HiRes 90 K 

   3. สายอิเล็คโทรด (Elecetrode Array) ฝังอยู่ใน สกาล่า ทิมพานี่ (Scala tympani) ในหูชั้นใน

   
  มีหน้าที่
 • นำสัญญาณไฟฟ้าผ่านจุดเชื่อมเล็กๆ หรือ อิเล็คโทรดไปยังประสาทการได้ยิน
   
 • ประสาทการได้ยินนำสัญญาณเสียงส่งไปยังสมองเพื่อแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน
   

บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com