Register Forgot Password | Login   Your Cart

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 บริษัท ออดิเมด จำกัด 

ประวัติความเป็นมา

        บริษัท ออดิเมด จำกัด ได้ถูกริเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 จากการรวมตัวกันของผู้ที่มีประสบการณ์ในงานบริการด้านเครื่องมือแพทย์ทางหู คอ จมูก และเครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการพัฒนาการจัดหาและให้บริการเครื่องมือที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยในประเทศไทย พร้อมด้วยรูปแบบการให้บริการหลังการขายที่ครบวงจร   รวมถึงการมีปณิธานในการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการด้านการได้ยินและเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยแก่นักวิชาการ แพทย์หู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน หรือนักปฏิบัติการด้านการได้ยิน เพื่อศักยภาพโดยรวมของวงการแพทย์ของประเทศไทย และจากประสบการณ์การทำงานของทีมผู้บริหารในด้านนี้มากว่า 20 ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในวงการการได้ยินได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยินทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน  รวมถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านการได้ยินที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการแก้ไขการได้ยิน (Premium hearing healthcare provider) และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางหู คอ จมูก  เครื่องตรวจการได้ยินชนิดต่างๆ  เครื่องช่วยฟัง  และประสาทหูเทียม ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับชั้นนำของประเทศไทย

พันธกิจ

บริษัท ออดิเมด จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศในระดับชั้นนำของประเทศ  ใน 3 ด้าน  ได้แก่

 • เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านการได้ยินที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการแก้ไขการได้ยิน โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 20 ปี  และทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขการได้ยินที่มีใบประกอบโรคศิลปะ (Qualified Audiologists)
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการด้านการได้ยินและเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยแก่นักวิชาการ แพทย์หู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน หรือนักปฏิบัติการด้านการได้ยิน โดยมีการจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากร
 • เป็นผู้แทนนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านการได้ยินและเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรที่มีคุณภาพและให้บริการหลังการขายที่เป็นเลิศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้  เครื่องมือแพทย์ทางหู คอ จมูก  เครื่องตรวจการได้ยินชนิดต่างๆ  เครื่องบำบัดโรคลมชัก  เครื่องช่วยฟัง  และประสาทหูเทียม

ค่านิยม

            ความเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง  ทำให้บริษัทฯสามารถพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในวงการการได้ยินจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน  ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน  รวมถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง 

โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมลงทุนและให้บริการ

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ถือเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ  เราได้รับความไว้วางใจจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประจำแผนกหู คอ จมูก ของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง  และได้รับเลือกในการทำสัญญาเข้าร่วมทุนและให้บริการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะทั้งสิ้นกว่า 16 ปี ด้วยความพร้อมทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน  ที่บริษัทฯ ได้จัดการให้มีการหมุนเวียนไปให้บริการตรวจการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟัง   ได้แก่

 • รพ.พญาไท 1, 2, 3
 • รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
 • รพ.ศิครินทร์
 • รพ.พระรามเก้า
 • รพ.กรุงเทพ-พัทยา
 • รพ.เวิร์ลเมดิคอลเซ็นเตอร์
 • คลินิกการได้ยิน 6 คลินิก  และในอนาคตอีกหลายแห่ง

บุคลากร 

ปัจจุบันบริษัทฯมีบุคลากรมากกว่า 70  คน  แบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ  ได้แก่

 1. ที่บริหาร
 2. ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการได้ยิน และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
 3. ทีมวิศวกร ช่างซ่อม ช่างแล็บ แผนกเครื่องช่วยฟัง  และเครื่องมือแพทย์
 4. ทีมฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์  เครื่องช่วยฟัง  และประสาทหูเทียม
 5. พนักงานประสานงานด้านต่างๆ  ได้แก่  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หน้าร้าน  สต็อก  บัญชี  ธุรการประจำฝ่ายขาย พนักงานขับรถรับ-ส่งของ วิศกรไอที

 

 

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ออดิเมด จำกัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจในเรื่องความเชื่อมั่นเป็นอย่างมาก  เพื่อทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จ  บริษัทฯได้เลือกนำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก  ได้แก่ 

4 เครื่องตรวจการได้ยินชนิดต่างๆ และเครื่องมือแพทย์ทางหู คอ จมูก

4 เครื่องมือแพทย์ทางด้าน Neurology

4 เครื่องช่วยฟัง

4 ประสาทหูเทียม

รูปแบบหรือช่องทางการจำหน่าย

1.        ขายส่งผ่านทางโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

2.        ขายปลีกผ่านทางหน้าร้านของบริษัทและคลินิกเครือข่าย

3.        ขายออนไลน์ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

งานด้านสังคม                                                                                 
-  การตรวจการได้ยินฟรีในโรงเรียนโสตสัมผัสศึกษา  และโรงพยาบาลรัฐบาล  ที่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านแก้ไขการได้ยิน                                
-  การจัดกิจกรรมและการอบรมให้ความรู้ในโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการได้ยินยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย                                                                            
-  การออกหน่วยใส่เครื่องช่วยฟัง  ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน                                                             
-  ร่วมสนับสนุนงานการกุศล                                                                                 
-  ทางบริษัทฯได้ถวายชุดประสาทหูเทียม
Advanced Bionics รุ่น Harmony  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ  พระราชวังสวนจิตรลดา ( วันที่ 15 พ.ค. 51 )

 

รางวัลที่ได้รับ                                                                                        
Top 10 Starkey  ปี 2003-2004                                                                                                  
-   Top International Sales  จาก Starkey  ปี 2006                                                                          
-  
Top Sales Performance จาก Starkey  ปี 2012                                                                                    
-   
Excellence in Trade Gold Award  จาก U.S. Commercial Service, Department of Commerce  ปี 2012                              
Excellence in Trade Platinum Award  จาก U.S. Commercial Service, Department of Commerce  ปี 2013-2014                                                                                                       
International Most Improved Sales 2007  จาก Starkey ปี 2007                              

 

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานใหญ่:  100/101 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 โทร. 02-953-8033 (อัตโนมัติ)  แฟกซ์. 02-953-9659  เวลาทำการ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.3016.30 น. วันเสาร์ 09.0016.30 น. (หยุดวันอาทิตย์)

สำนักงานย่อย (เชียงใหม่):  149/2  ถ.ช้างเผือก  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 โทร. 053-221-939, 083-2969599 , 087-1806600   เวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09.0017.30 น. (หยุดวันอาทิตย์)

บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com